หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

ตระหนักรู้ในประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือผ่านการทำ mini-project

                การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในแต่ละปีโรงเรียนจะมีกิจกรรมค่ายวิชาการให้นักเรียนออกไปเรียนรู้ในพื้นที่จริงดังเช่น ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาทางสาขาวิชาชีววิทยาได้จัดค่าย มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย  ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
                เพื่อเป็นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในการเข้าค่ายวิชาการนี้นักเรียนจึงต้องคิดหัวข้อปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งชาวมหิดลวิทยานุสรณ์เรียกการทำวิจัยเล็ก ๆ นี้ว่า mini-project
                คุณครูดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ และคุณครูสมฤทัย แก้วบุญ ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดค่ายวิชาการครั้งนี้ที่ได้พานักเรียนลงพื้นที่นาเกลือ เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาเกลือ และให้นักเรียนเสนอหัวข้อความสงสัยที่นักเรียนมีต่อการทำนาเกลือและบริบทของมัน คุณครูทั้งสองได้ยกตัวอย่างการทำ mini-project ของนักเรียนที่นำขี้แดดนาเกลือมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดักจับไขมันจากน้ำล้างจาน โดยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าแม้นักเรียนจะเกิดข้อสงสัยในพื้นที่ที่ห่างไกล นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ก็ยังสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา และค้นหาคำตอบที่ตนเองสนใจได้เป็นอย่างดี
                จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องใด ๆ ก็สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างความเข้าใจในระดับยั่งยืนได้ เช่นเดียวกับนาเกลือที่ดูไกลห่างจากคำว่าวิทยาศาสตร์สำหรับคนทั่วไปก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีดังที่คุณครูทั้งสองจากสาขาวิชาชีววิทยาได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง ตระหนักรู้ในประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือผ่านการทำ mini-project ในนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 199 มีนาคม-เมษายน 2559

ข่าวโดย Bioadmin
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242