หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง

โครงงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ใช้ในการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ นักเรียนทุกคนจะทำโครงงานอย่างน้อยหนึ่งชื่อเรื่องในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยหลายโครงงานนักเรียนจะได้รับคำปรึกษาจากบุคคลากรภายนอกและภายในโรงเรียน
สาขาวิชาชีววิทยามีความภูมิใจที่จะนำเสนอ โครงงานเรื่อง การพัฒนาแถบสีตรวจวัดคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง โดยนายภาสพล อุฬารกุล นายศุภณัฐ จึงประเสริฐศักดิ์ และนายศักดิ์ศิรักษ์ บุญเจียม โดยมีคุณครูทิพนาถ น้อยแก้ว จากสาขาวิชาชีววิทยาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 จากการเป็นคนช่างสังเกตทำให้เห็นว่าความสุกของมะม่วงและรสชาติของมะม่วงมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสีผิวผลมะม่วง จนนำไปสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนถัดไป เหล่านักวิจัยต่างคิดหาวิธีการและทำงานกันอย่างหนักจนในที่สุดกลุ่มผู้วิจัยจึงประสบผลสำเร็จในการพัฒนาแถบสีตรวจวัดคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งสามารถจำแนกมะม่วงตามสีออกได้เป็นสี่กลุ่มคือ ระยะผลดิบ ระยะผลเริ่มสุก ระยะผลสุก และระยะผลสุกงอม งานวิจัยชิ้นนี้จึงสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในระดับผู้บริโภคและระดับอุตสาหกรรมการส่งออก

สนใจอ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้ใน “เคหการเกษตร” ฉบับเดือนมิถุนายน 2559
http://www.kehakaset.com/
สนใจอ่านเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม ติดต่อได้ที่สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ข่าวโดย Bioadmin
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242