หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

อัตรากำลังสาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1/2562
         
         
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
Ms.Sataporn Wantanawijarn
  นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
Ms.Nitikarn Kim-ing
  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6   ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.6
  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6
   
   
   

ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
Dr.Orawan Piyaboon

  นางสุภานันท์ สุจริต
Ms.Supanan Sujarit
  โลกของสิ่งมีชีวิต ม.4   โลกของสิ่งมีชีวิต ม.4
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6
   
   
   
นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
Ms.Pattaraya Klintong
  นางทิพนาถ น้อยแก้ว
Ms.Tipanart NoiKaew
  ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.6   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ม.5
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6
   
   
   
นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
Ms.Aree Sakyim
  นางพิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์
Ms.Pimpen Tainsittipong
  โลกของสิ่งมีชีวิต ม.4   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ม.5
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6
   
   
   
นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
Ms.Tanyaratana Dumkua
  นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
Ms.Massuwan Pongpramoon
  ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.6   ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.6
โลกของสิ่งมีชีวิต ม.4 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6  
   
   
 
ดร.จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ
Dr. Jiroat Sangrattanaprasert
  นางสมฤทัย แก้วบุญ
Ms.Somruthai Kaeoboon
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ม. 5   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ม.6 ม.เกษตรศาสตร์
   
   
   
 
นายโอภาส พระเทพ
Mr.O-phart Prathep
 
  ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
Bristal University, UK
 
 
 
 
<< บุคคลากร (หน้าก่อนนี้)
 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 028267254 และ 02-826-7270