หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

อัตรากำลังสาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1/2562
         
         
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
Ms.Sataporn Wantanawijarn
  นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
Ms.Nitikarn Kim-ing
       
   
   
   
   

ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
Dr.Orawan Piyaboon

  นางสุภานันท์ สุจริต
Ms.Supanan Sujarit
       
   
   
   
   
นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
Ms.Pattaraya Klintong
  นางทิพนาถ น้อยแก้ว
Ms.Tipanart NoiKaew
       
   
   
   
   
นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
Ms.Aree Sakyim
  นางพิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์
Ms.Pimpen Tainsittipong
       
   
   
   
   
นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
Ms.Tanyaratana Dumkua
  นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
Ms.Massuwan Pongpramoon
       
   
   
   
   
 
นายโอภาส พระเทพ
Mr.O-phart Prathep
  นางสมฤทัย แก้วบุญ
Ms.Somruthai Kaeoboon
  ลาศึกษาต่อปริญญาเอก   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
Bristal University, UK ม.เกษตรศาสตร์
   
   
   
 
     
   
 
 
 
 
 
<< บุคคลากร (หน้าก่อนนี้)
 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 028267254 และ 02-826-7270