หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

อัตรากำลังสาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1/2560
       
       
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
Ms.Sataporn Wantanawijarn
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
Dr.Bualuang Faiyue
  ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต   ว30262 กายวิภาคและสรีระวิทยาของพืช
ส 30306 การบูรณาการความรู้ ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ชุมนุม Biocollection ชุมนุมชีววิทยาโอลิมปิก1
   
   

นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
Ms.Nitikarn Kim-ing

นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
Ms.Pimpen Klinla-ong
  ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ   ว30262 กายวิภาคและสรีระวิทยาของพืช
ชุมนุมชีววิทยาโอลิมปิก1 ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
  ชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   
   
นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
Ms.Massuwan Pongpramoon
นางสมฤทัย แก้วบุญ
Ms.Somruthai Kaeoboon
  ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ   ว30262 กายวิภาคและสรีระวิทยาของพืช
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ชุมนุม Biocollection ชุมนุมไม้ดอกไม้ประดับ
   
   
นางทิพนาถ น้อยแก้ว
Ms.Tipanart NoiKaew
นายโอภาส พระเทพ
Mr.O-phart Prathep
  ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ Bristal University, UK
ชุมนุมชีววิทยาโอลิมปิก1  
   
   
นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
Ms.Aree Sakyim
นางสุภานันท์ สุจริต
Ms.Supanan Sujarit
  ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ University Collage London,UK
ชุมนุม ชีววิทยาโอลิมปิก1  
   
   
 
นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
Ms.Pattaraya Klintong
ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
Dr.Orawan Piyaboon
  ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต   ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ชุมนุม เรารักจุลินทรีย์
ชุมนุม ชีววิทยาโอลิมปิก1  
   
   
 
นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
Ms.Tanyaratana Dumkua
 
  ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ชุมนุม ชีววิทยาโอลิมปิก1
 
 
 
<< บุคคลากร (หน้าก่อนนี้)
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242