หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

อัตรากำลังสาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1/2561
       
       
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
Ms.Sataporn Wantanawijarn
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
Dr.Bualuang Faiyue
  ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต   ว30262 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพืช
   
   
   
   

นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
Ms.Nitikarn Kim-ing

นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
Ms.Pimpen Klinla-ong
  ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ   ว30262 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพืช
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
   
   
   
นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
Ms.Massuwan Pongpramoon
นางสมฤทัย แก้วบุญ
Ms.Somruthai Kaeoboon
  ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
   
   
   
นางทิพนาถ น้อยแก้ว
Ms.Tipanart NoiKaew
นายโอภาส พระเทพ
Mr.O-phart Prathep
  ว30262 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพืช   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ Bristal University, UK
   
   
   
นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
Ms.Aree Sakyim
นางสุภานันท์ สุจริต
Ms.Supanan Sujarit
  ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ University Collage London,UK
   
   
   
 
นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
Ms.Pattaraya Klintong
ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
Dr.Orawan Piyaboon
  ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต   ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ว30193 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
   
   
   
 
นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
Ms.Tanyaratana Dumkua
 
  ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 
 
 
 
 
<< บุคคลากร (หน้าก่อนนี้)
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242