หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

อัตรากำลังสาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2/2559
       
       
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
Ms.Sataporn Wantanawijarn
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
Dr.Bualuang Faiyue
  ว30261 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์   ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
  ส30305 การบูรณาการความรู้ 1 (ม.4)
   
   

นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
Ms.Nitikarn Kim-ing

นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
Ms.Pimpen Klinla-ong
  ว30261 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์   ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ส30305 การบูรณาการความรู้ 1 (ม.4) ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
  ว30622 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (ม.5)
  ส30305 การบูรณาการความรู้ 1 (ม.4)
   
นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
Ms.Massuwan Pongpramoon
นางสมฤทัย แก้วบุญ
Ms.Somruthai Kaeoboon
  ว30261 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์   ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
ส30305 การบูรณาการความรู้ 1 (ม.4) ว30622 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (ม.5)
  ส30306 การบูรณาการความรู้ 2 (ม.5)
   
นางทิพนาถ น้อยแก้ว
Ms.Tipanart NoiKaew
นายโอภาส พระเทพ
Mr.O-phart Prathep
  ว30261 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
Bristal University, UK
ว30605 แพลงก์ตอนวิทยา  
ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์  
   
   
นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
Ms.Aree Sakyim
นางสุภานันท์ สุจริต
Ms.Supanan Sujarit
  ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
University Collage London,UK
ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์  
ว30622 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (ม.4)  
ส30306 การบูรณาการความรู้ 2 (ม.5)  
   
 
นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
Ms.Pattaraya Klintong
นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
Ms.Orawan Piyaboon
  ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ   ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
ส30306 การบูรณาการความรู้ 2 (ม.5)  
   
   
 
นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
Ms.Tanyaratana Dumkua
 
  ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
ว30605 แพลงก์ตอนวิทยา
ว30618 นิติวิทยาศาสตร์
ว30291 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 
 
<< บุคคลากร (หน้าก่อนนี้)
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242