หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

บุคลากรสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   หัวหน้าสาขาวิชา  
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
Ms.Sataporn Wantanawijarn

นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
Ms.Nitikarn Kim-ing

  ครูเชี่ยวชาญ   ครูวิชาการ
วท.ม. (ชีววิทยา)
ม.ศิลปากร
วท.ม. (สัตววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
M.Sc. (Biology)
Silpakorn University
M.Sc. (Zoology)
Kasetsart University
02-826-7099 (1099) 02-862-7254 (4254)
sataporn_bio@mwit.ac.th kim-ing@mwit.ac.th
HomePage HomePage
   
ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
Dr.Orawan Piyaboon
นางสาวสุชาวดี บูรณสมภพ
Ms.Suchawadee Buranasompob
  ครูเชี่ยวชาญ   ครูชำนาญการ
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)
ม.เกษตรศาสตร์
ศศ.ม. การจัดการทางการกีฬา
ม.มหิดล
Ph.D. (Bioproduct Science)
Kasetsart University
M.A. (Sport Management)
Mahidol University
02-826-7251 (4251)  02-826-7270 (2670)
orawan_bio@mwit.ac.th pet_pemwit@mwit.ac.th
HomePage -
   
นางสุภานันท์ สุจริต
Ms.Supanan Sujarit

นายจัตวา อรจุล
Mr.Jattawa Orajul

  ครูวิชาการ   ครูชำนาญการ
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ม.สงขลานครินทร์
ศศ.ม. (พลศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร์
M.Sc. (Biotechnology)
Prince of Songkla University
M.A. (Physical Education)
Kasetsart University
(รออนุมัติ) ปริญญาเอก
University College London,UK
 02-826-7272 (2672)
02-826-7246 (4246) jatpe50@mwit.ac.th
supanan_s@mwit.ac.th -
HomePage  
   
นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
Ms.Pattaraya Klintong
ดร.นริศรา หาหอม
Dr.Narissara Hahom
  ครูวิชาการ   ครูวิชาการ
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Biotechnology)
Chulalonkorn University
Ph.D. (Physical Education)
Chulalonkorn University
02-826-7253 (4253)  02-826-7273 (2673)
woranit@mwit.ac.th h_narissara@mwit.ac.th
- -
   
นางทิพนาถ น้อยแก้ว
Ms.Tipanart NoiKaew
นางสาวอาริตา ปลื้มถนอม
Ms.Arita Pluemthanom
  ครูวิชาการ   ครูวิชาการ
วท.ม. (ชีววิททยา) ม.เกษตรศาสตร์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ม.มหิดล
M.Sc. (Biology)
Kasetsart University
M.Sc. (Sports Science)
Mahidol University
02-826-7247 (4247)  02-826-7273 (2673)
praeswu_ku@mwit.ac.th arita@mwit.ac.th
HomePage -
   
นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
Ms.Aree Sakyim

นายธิษณะ ชอบธรรม
Mr.Titsana Choptham

  ครูวิชาการ   ครูวิชาการ
วท.ม. (ชีววิทยา)
ม.เกษตรศาสตร์
กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
M.Sc. (Biology)
Kasetsart University
M.Ed. (Health Education and Physical Education)
Srinakharinwirot University
02-826-7243 (4243)  02-826-7273 (2673)
aree_bio@mwit.ac.th titsana@mwit.ac.th
HomePage -
   
   
นางพิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์
Ms.Pimpen Tainsittipong
นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
Ms.Massuwan Pongpramoon
  ครูวิชาการ   ครูวิชาการ
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
  วท.ม. (สัตววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
M.Sc. (Botany)
Kasetsart University
  M.Sc. (Zoology)
Kasetsart University
02-826-7241 (4241)   02-826-7245 (4245)
ionepen@mwit.ac.th   massuwan776@mwit.ac.th
HomePage   HomePage
     
นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
Ms.Tanyaratana Dumkua
ดร.จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ
Dr. Jiroat Sangrattanaprasert
  ครูชำนาญการ   ครูวิชาการ
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)
ม.เกษตรศาสตร์
  ปร.ด. (ชีววิทยา)
ม.สงขลานครินทร์
M.Sc. (Genetic Engineering)
Kasetsart University
  Doctor of Philosophy (Biology)
Prince of Songkla University
02-826-7248 (4248)   -
tanya.dmk@mwit.ac.th   -
HomePage   -
     
นางสมฤทัย แก้วบุญ
Ms.Somruthai Kaeoboon
นายโอภาส พระเทพ
Mr.O-phart Prathep
  ครูวิชาการ   ครูวิชาการ
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
วท.ด. (พฤกษศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
Ph.D. (Biological Science)
University of Bristol, UK
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาการพืช)
ม.มหิดล
M.Sc. (Botany)
Kasetsart University
M.Sc. (Plant Science)
Mahidol University
- -
somruthai@mwit.ac.th o-pas_p@hotmail.com
HomePage -
   
       
       
   
   
   
   
   
   
 
อัตรากำลังการจัดการเรียนการสอนกลุ่มชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1/2562 (หน้าต่อไป) >>
อัตรากำลังการจัดการเรียนการสอนกลุ่มพลศึกษาและพลานามัย ภาคเรียนที่ 1/2562 (หน้าต่อไป)
 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 028267254 และ 02-826-7270