หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

บุคคลากรสาขาวิชาชีววิทยา
       
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   หัวหน้าสาขาวิชา  
นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
Ms.Sataporn Wantanawijarn
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
Dr.Bualuang Faiyue
  วท.ม. (ชีววิทยา)
ม.ศิลปากร
  ปร.ด. (ชีววิทยา)
ม.ซัสเซ็กส์ ประเทศอังกฤษ
M.Sc. (Biology)
Silpakorn University
Ph.D. (Biology)
University of Sussex, UK
02-8497244 (4244) 02-8497254 (4254)
sataporn_bio@mwit.ac.th B.Faiyue@mwit.ac.th
HomePage HomePage

นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
Ms.Nitikarn Kim-ing

นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
Ms.Pimpen Klinla-ong
  วท.ม. (สัตววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์   วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
M.Sc. (Zoology)
Kasetsart University
M.Sc. (Botany)
Kasetsart University
02-8497249 (4249) 02-8497241 (4241)
kim-ing@mwit.ac.th ionepen@mwit.ac.th
HomePage HomePage
นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
Ms.Massuwan Pongpramoon
นางสมฤทัย แก้วบุญ
Ms.Somruthai Kaeoboon
  วท.ม. (สัตววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
ม.เกษตรศาสตร์
M.Sc. (Zoology)
Kasetsart University
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
02-8497245 (4245) M.Sc. (Botany)
Kasetsart University
massuwan776@mwit.ac.th -
HomePage somruthai@mwit.ac.th
  HomePage
นางทิพนาถ น้อยแก้ว
Ms.Tipanart NoiKaew
นายโอภาส พระเทพ
Mr.O-phart Prathep
  วท.ม. (ชีววิททยา) ม.เกษตรศาสตร์   ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
University of Bristol, UK
M.Sc. (Biology)
Kasetsart University
วท.ม. (วิทยาการพืช)
ม.มหิดล
02-8497247 (4247) -
praeswu_ku@mwit.ac.th -
HomePage -
นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
Ms.Aree Sakyim
นางสุภานันท์ สุจริต
Ms.Supanan Sujarit
  วท.ม. (ชีววิทยา)
ม.เกษตรศาสตร์
  ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
University College London,UK
M.Sc. (Biology)
Kasetsart University
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ม.สงขลานครินทร์
02-8497243 (4243) M.Sc. (Biotechnology)
Prince of Songkla University
aree_bio@mwit.ac.th -
HomePage -
HomePage
นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
Ms.Pattaraya Klintong
ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
Dr.Orawan Piyaboon
  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)
ม.เกษตรศาสตร์
M.Sc. (Biotechnology)
Chulalonkorn University
Ph.D. (Bioproduct Science)
Kasetsart University
02-8497253 (4253) 02-8497251 (4251)
woranit@mwit.ac.th orawan_bio@mwit.ac.th
- HomePage
 
นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
Ms.Tanyaratana Dumkua
 
  วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)
ม.เกษตรศาสตร์
M.Sc. (Genetic Engineering)
Kasetsart University
02-8497248 (4248)
deardean@mwit.ac.th
HomePage
 
อัตรากำลังภาคเรียนที่ 1/2561 (หน้าต่อไป) >>
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242