หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

รายงานผลการดำเนินงานของสาขาวิชาชีววิทยา
 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558
 
       
           
  ปีการศึกษา 2558 บุคคลากรสาขาวิชาชีววิทยามีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 9 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 4 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่านคือ
1. ผศ.ดร.นพ.จามร สมณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บุคคลากรสาขาวิชาชีววิทยามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน และเป็นวิทยากรแก่หน่วยงานภายนอก    
       
           
  นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้ว ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ และนางสมฤทัย แก้วบุญ ยังดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และนำเสนอในการประชุมวิชาการ เรื่อง ผลของไคโตซานต่อการ เจริญเติบโตการสะสมโซเดียม และการลำเลียงแบบบายพาสในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาวะเค็ม   ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Stratgies for Teaching Plant Morphology and Anatomy ที่ ประเทศออสเตรเลีย    
       
           
  งานวิจัยของ ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 2 เรื่อง คือ

1. Enhancement of the antioxidant defense system of post-harvested Daw longan fruit by chlorine dioxide fumigation. วารสาร Scientia Horticulture ฉบับที่ 178 หน้า 138-144

2. Cold storage in salicylic acid increases enzymatic and non-enzymatic antioxidants of Nam Dok Mai No.4 mango fruit วารสาร Science Asia ปี 2015 ฉบับที่ 41 หน้า 12-21


  ครูในสาขาวิชาชีววิทยาจำนวน 2 ท่าน ได้รับเลือกให้รับรางวัลประจำปีคือ
1. ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น
2. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ ได้รับรางวัล บุคคลากรในดวงใจ
   
       
           
  การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีววิทยามีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง งานเตรียมปฏิบัติการจึงเป็นงานที่สาขาวิชาให้ความสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการจัดทำแผนการสอน    
       
           
  ตัวอย่างหัวข้อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีววิทยา   ตัวอย่างหัวข้อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีววิทยา    
       
           
  ตัวอย่างหัวข้อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีววิทยา   นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีววิทยา    
       
           
  นอกจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้ว บุคคลากรในสาขาวิชาชีววิทยา ยังให้ความร่วมมือกับงานบริการวิชาการ ในการฝึกอบรมให้กับบุคคลากรภายนอก   เช่น จัดอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องพิเศษ    
       
           
  ในแต่ละปีนักเรียนเลือกทำโครงงานที่ใช้ความรู้ทางชีววิทยาเป็นพื้นฐานจำนวนมาก   โครงงานที่นักเรียนทำเป็นโครงงานที่มีคุณภาพตามความพากเพียรของนักเรียน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครูจากสาขาวิชาชีววิทยา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยที่มีมาตรฐาน จึงทำให้ได้รับทุนสนับสนุนจำนวนมาก    
       
           
  ตัวอย่างโครงงานที่มีคุณภาพของนักเรียนได้รับการยอมรับให้นำเสนอผลงาน บนเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ   ตัวอย่างโครงงานที่มีคุณภาพของนักเรียนได้รับการยอมรับให้นำเสนอผลงาน บนเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ    
       
           
  โครงงานของนักเรียนได้รับรางวัลจากเวทีระดับชาติ   นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ    
 
กลับไปหน้ารายงานผลการดำเนินงาน
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242