หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

โครงงานวิทยาศาสตร์
 
    16/12/17  

โครงงานเรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ด้วยสารสกัดจากฝาง โดย นางสาวเพียงชีวา จันทวงศ์ นักเรียน MWITS 25 ห้อง 6 และนางสาวอัญธิกา เกษมสุขภักดี นักเรียน MWITS 25 ห้อง 10 ในการดูแลของ ครูอารีย์ สักยิ้ม สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ รศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองในการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ตามโครงการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 "การเพิ่มมูลค่าผลผลิต คหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม" ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจัดแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจะได้นำเสนองานวิจัยต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 Cr. ครูอรวรรณ ปิยะบุญ

       
  17/06/17  

โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรื่อง การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากสารสกัดใบชะพลูที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus อันเป็นสาเหตุของการอักเสบของแผล
โดย นางสาวสิร์ดาภัทร์ ไกรภัสสร์พงษ์ นางสาวภารดี สุวรรณแก้ว และนางสาวอลีนา มาแสง นักเรียน MWITS 25 โดยการกำกับดูแลของ ดร.อรวรรณ ปิยบุญ ครูชำนาญการสาขาวิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารย์ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบปากเปล่า และได้รับรางวัลชมเชย จากการประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

       
    01/06/17   โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรื่อง ตาข่ายประกอบโพลิเมอร์และผงแร่ซีโอไลต์สำหรับดักจับแอมโมเนียในแหล่งน้ำ
โดย นางสาววชิราภรณ์ อ่อนไทย นางสาวพิมพ์นิภา ธรรมใจอุต และ นายณภัทร สุขแสงพนมรุ้ง นักเรียน MWITS 25 โดยการกำกับดูแลของครูเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล ครูวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา
       
         
         
 
       
       
 
 
     
     
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242