หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

แหล่งการเรียนรู้ด้านชีววิทยา
เอกสาร
เอกสารใช้เฉพาะภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อให้นักเรียนอ่านทบทวนบทเรียนหรือเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน
เอกสารเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (ม.6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562)
  แผนการสอนฉบับย่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  เอกสารเรื่อง ป่าของประเทศไทย โดย คุณธวัชชัย สันติสุข
     
เอกสารเรื่อง โลกของสิ่งมีชีวิต (ม.4 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562)
  แผนการสอนฉบับย่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  Biome and Ecosystem structure
  Community, Population ecology and Biogeochemical cycle
  Lab Population Ecology
     
เอกสารเรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
  แผนการสอนฉบับย่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  PowerPoint : Animal Reproduction
  PowerPoint : Human Reproduction & Embryo Development
  pdf file Mind Map of Animal Reproduction
  PowerPoint : Animal Digestion
  pdf file Digestion of Organisms
  PowerPoint : Human Digestion
  PowerPoint : Lab Digestive system
  PowerPoint : Homeostasis Urinary and Excretory System
  pdf file Osmoregulation of Fish
  PowerPoint : Human Excretory
  PowerPoint : Circulation
  PowerPoint : Immune
  PowerPoint : Animal Respiration
  PowerPoint : Human Respiration
  PowerPoint : Nervous System
  PowerPoint : Sense Organs
  PowerPoint : Skeleton and Muscle
  PowerPoint : Hormone
  PowerPoint : Animal Behavior
     
เอกสาร รายวิชาสัมมนา
  แผนการสอนฉบับย่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
     
เอกสารเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
  แผนการสอนฉบับย่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  PowerPoint ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
  PowerPoint : Biological Diversity
  PowerPoint : Taxonomy
  pdf file activity document Scientific name Table Handout Nomenclature Using dichotomous
  PowerPoint : Virus Viroid Prion
  PowerPoint : Bacteria
  PowerPoint : Protists
  PowerPoint : Fungi
  pdf file activity document virus bacteria protist Eukaryote&Prokaryote
    fungi mycorrhiza plant
  PowerPoint : Plant
  PowerPoint : Animal 1
  PowerPoint : Animal 2
  PowerPoint : Animal 3
  pdf file activity document animal phylogeny1 animal phylogeny2
  PowerPoint : Ecology 1 Ecosystem
  PowerPoint : Ecology 2 Ecology
  pdf file activity document Food web (picture) Food web (practice) Key matching
    The community Global warming Or Global Warming
    Lab Ecology
  PowerPoint : Ethology Animal behavior
เอกสารเรื่อง พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
  แผนการสอนฉบับย่อ ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2560
  PowerPoint ภาคเรียนที่ 2/2560  
  PowerPoint : Introduction
  PowerPoint : Chromosome
  PowePoint : Cell division
  PowerPoint : Classical Genetics
  PowerPoint : Lab Cell division
  PowerPoint : Lab Genetics Probability
  PowerPoint : Genetic Interaction & Genetic Recombination
  PowerPoint : History of Genetic Material
  PowerPoint : Central Dogma
  PowerPoint : Mutation
  PowerPoint : DNA technology
  PowerPoint : Evolution
  PowerPoint ภาคเรียนที่ 2/2559  
  PowerPoint บทนำ และโครโมโซม
  PowerPoint การแบ่งเซลล์และวัฎจักรของเซลล์
  แบบฝึกหัดเรื่อง การแบ่งเซลล์
  Powerpoint การค้นพบสารพันธุกรรม
  PowerPoint Central Dogma
  PoerPoint Gene Expression
  PowerPoint Evolution
  Powerpoint Human Evolution
 
เอกสารเรื่อง การสืบค้นข้อมูล (SINOS)
  การสืบค้นข้อมูล
เอกสารเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

บทนำ
ไวรัส
แบคทีเรีย
โปรติสต์
เห็ดรา
สัตว์
พืช
เอกสารเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์
  พฤติกรรมของสัตว์
เอกสาร pdf ของ PowerPoint เรื่อง นิเวศวิทยา (Ecology)
  การศึกษานิเวศวิทยา การถ่ายทอดพลังงานและมวลสาร
  วัฎจักรสาร Biogeochemical cycle
  นิเวศวิทยาประชากร
  นิเวศวิทยาของสังคมสิ่งมีชีวิต
  นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ
เอกสาร pdf ของ PowerPoint เรื่อง พฤติกรรมของสัตว์
  พฤติกรรมของสัตว์
 
MOODLE
นักเรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนในระบบ Moodle ได้ที่นี่
     
     

สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242