หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ
 
31 กรกฎาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นางสาวจุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นายณภัทร เกียรติวงศ์วณิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เมืองโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฏาคม 2560

 
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
16 เมษายน 2560

มูลนิธิ สอวน. และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับได้ร่วมกันจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2560 โดยศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 คน และมีผลการแข่งขันดังนี้

นายธนกฤต สืบสายเจริญ ............ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ ......ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นายภาคิน เหมกิ่งเพชร ................ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นายรัชชานนท์ พึ่งแรง ..................ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นางสาวประอร ธารีบูรณ์ชัย ...........ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นายอัครวิทย์ ธรรมธนารักษ์ ......... ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลเรียนทองแดง
สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ที่ได้รับคะแนนสูงและสามารถเข้าสู่ค่าย สสวท. อีกครั้งได้แก่
นางสาวจุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ ...ชั้น ม.6
นางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ ......ชั้น ม.5
นายชยพัทธ์ ชูแก้ว ..........................ชั้น ม.5

 
 
23 กรกฎาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับ

นายพชร จิตอนันตวิทยา จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ได้รับเหรียญทอง
นายภูรินทร์ อารีย์สว่างกิจ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับเหรียญเงิน
นายคณาธิป เลิศสัจญาณ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับเหรียญเงิน
นางสาวปัณณรีย์ บุญยืน จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับเห
รียญทองแดง

จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2559 


     
 
 
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2559
 
 
     
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242