หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

 

ข่าวเก่า
ประกาศจากสาขาวิชาชีววิทยา ข่าวสารที่น่าสนใจ
21-22/07/18   สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ รุ่น 1 2 และ 3 ในโครงการสร้างความพร้อมในการเป็นศูนย์การขยายผลฯ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จะเน้นไปที่การใช้เครื่องมือทางชีววิทยาเช่น เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาตัวอย่างเซลล์ และการใช้เครื่องสเปกโปรโฟโตมิเตอร์ในการศึกษาพืช    
       
       
15/07/18  

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุพงศ์ อนุตรอังกูร นักเรียนชั้น ม. 6/10 ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์จากการนำเสนอแบบปากเปล่าจากโครงงานเรื่อง น้ำยายืดอายุกล้วยไม้ตัดดอกตระกูลหวายพันธุ์ขาว 5N (Dendrobium ‘White 5N’) จากสารสกัดหยาบเมล็ดมะรุม (ซึ่งทำโครงงานร่วมกับนางสาวสมิตา ศิวาวุธ นักเรียนชั้น ม. 6/10) ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

Cr. ภาพจากครูแพร นางสาวทิพนาถ น้อยแก้ว ครูที่ปรึกษาโครงงานและผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

   
       
14/07/18   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ ครูชำนาญการ สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับเลือกให้เป็นครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 และขอแสดงความยินดีต่อครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้    
       
16-17/06/18  

สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดอบรมทางวิชาการและ ict สำหรับบุคคลทั่วไป  ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจสามารถรับชมภาพได้ทาง Facebook สาขาวิชาชีววิทยาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

MWIT Biology Department

   
       
23/05/18   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ นักเรียน MWITS 26 ห้อง 6 และนายปารีส นิลทลักษณ์ นักเรียน MWITS 27 ห้อง 3 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ไปแข่งขัน ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2561 และขออวยพรให้นักเรียนทั้งสองประสบความสำเร็จ สมหวัง ในการแข่งขัน IBO ประจำปี 2561 ทุกประการ Cr.Olympic ipst Facebook และ TBO 15 Facebook    
       
21/05/18   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ยินดีต้อนรับสู่โลกของพื้นฐานสิ่งมีชีวิต (ม.4) พฤกษศาสตร์ (ม.5) และ ความหลากลายทางชีวภาพ (ม.6)    
10/04/18  

ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 ครูในสาขาวิชาชีววิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ และรับธงโอลิมปิกวิชาการอันเป็นสัญลักษณ์ของการรับเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป

ทั้งนี้นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2561 จำนวน 6 คน และนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. ปี 2560 ที่ตอบรับการเข้าร่วมการสอบแข่งขันอีกครั้งจำนวน 4 คน สามารถผ่านเข้าสู่รอบการเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยได้ทั้ง 10 คน โดยในปีนี้นักเรียนผู้แทนศูนย์ทั้ง 6 สามารถได้เหรียญรางวัลดังนี้

นายปารีส นิลทลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นางสาวอภิษฎา สมใจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นางสาวฉัตรดาว ลาภงามเพียร ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ ได้รับรางวัลเหรีญเงิน
นายนวิน ยั่งยืนตระกูล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นายธาดา ถิ่นธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

   
       
29/03/18   การอบรมวิชาการ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับครู สพฐ. รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 6 เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการ และรุ่น 5 ครั้งที่ 4 เรื่อง พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2561 ณ สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    
       
       
25/03/18   การอบรมวิชาการ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับครู สพฐ. รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และรุ่น 5 ครั้งที่ 3 เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2561 ณ สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    
       
       
17/03/18   สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดกิจกรรม อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ให้กับบุคคลทั่วไประหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 โดยมี 3 หัวเรื่องคือ
1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนการสังเคราะห์ด้วยแสง การคายน้ำ และการลำเลียงน้ำเพื่อโครงงานและการทำวิจัย
2. เทคนิคการสอนและการทำปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์
3. การศึกษาสารพันธุกรรมและการสร้างเจลอิเลคโตรโฟรีซิสอย่างง่าย
   
       
       
11/03/18   สอวน. ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 21 มีนาคม 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 29 คน    
       
       
11/03/18   ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรขยายผลให้กับครูจากโรงเรียน สพฐ. ในเครือข่ายฯ ซึ่งหัวข้อการอบรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์    
       
10/03/18   ผู้เข้ารมเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Drink Drug Death ได้ที่นี่    
    pdf pptx    
08/03/18   ครูในสาขาวิชาชีววิทยาได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง freeze dry จาก BECTHAI ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดของสาขาวิชาที่จะมาช่วยเสริมสร้างให้งานวิจัยของครูและนักเรียนชาว MWITS ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง    
       
07/03/18  

ประชาสัมพันธ์ เอกสารงานวิจัย ผลงานจากนักเรียนที่ทำโครงงานกับครูในสาขาวิชาชีววิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษาจากภายนอกระหว่างไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 เรื่องคือ
เรื่องที่ 1 การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากสารสกัดใบชะพลูที่มีประสิทธิผลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาเหตุของการอักเสบของแผล
โดย
นางสาวอลีนา มาแสง นางสาวสิร์ดาภัทร์ ไกรภัสสร์พงษ์ นางสาวภารดี สุวรรณแก้ว นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม และดร.อรวรรณ ปิยะบุญ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 หน้าที่ 156-161


เรื่องที่ 2 ตาข่ายสารประกอบโพลิเมอร์และผงแร่ซีโอไลต์สำหรับดักจับแอมโมเนียในแหล่งน้ำ
โดย
นายณภัทร สุขแสงพนมรุ้ง นางสาวพิมพ์นิภา ธรรมใจอุต นางสาววชิราภรณ์ อ่อนไทย นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต และ ดร.รัฐพล รังกุพันธ์
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 15 (2560) หน้าที่ 215-223

   
       
15/01/18   ยินดีต้อนรับ Dr.Yasushi Kusuoka ผู้เชี่ยวชาญด้าน microbial environmental research จากประเทศญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2561    
       
16/12/17  

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวเพียงชีวา จันทวงศ์ นักเรียน MWITS 25 ห้อง 6 และ

นางสาวอัญธิกา เกษมสุขภักดี นักเรียน MWITS 25 ห้อง 10

ที่ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จากโครงงานเรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ด้วยสารสกัดจากฝาง ในการดูแลของ ครูอารีย์ สักยิ้ม สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ รศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ตามโครงการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 "การเพิ่มมูลค่าผลผลิต คหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม" ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจัดแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจะได้นำเสนองานวิจัยต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 Cr. ครูอรวรรณ ปิยะบุญ

   
             
12-22/12/17   เทศกาลนำเสนอความก้าวหน้าและสอบปิดโครงงานของสาขาวิชาชีววิทยา ในปีนี้มีโครงงานที่น่าสนใจมากมาย และการซ้อมนำเสนอกับการสอบยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นเช่นทุกปีที่ผ่านมา ขอให้นักเรียนโชคดีในการนำเสนอนะ    
         
06/12/17  

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวงสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ นักเรียน MWITS 26 ห้อง 6

นายภาคิน เหมกิ่งเพชร นักเรียน MWITS 26 ห้อง 3

นายธณกฤต สืบสายเจริญ นักเรียน MWITS 26 ห้อง 8

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการตอบปัญหาทางวิชาการ "ยุวชนคนรักจุลินทรีย์" ครั้งที่ 4 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 Cr. ครูทิพนาถ น้อยแก้ว

   
         
31/07/17   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ MWITS 24 และนางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ MWITS 25 ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สาขาวิชาชีววิทยา ณ เมืองโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ โดยนักเรียนทั้งสองคนได้รีบรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งนี้ Cr. Facebook MWITS Biology Department      
         
22/07/2017   ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ไม่เคยละทิ้งอุดมการณ์งานวิจัย ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ครูชำนาญการ สาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับเลือกเป็น ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 Cr. MWITS Gallory      
         
18/07/17   ประกาศ ขอให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโอลิมปิกทุกสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องได้ที่บอร์ดข้างโรงอาหาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป      
21/06/17   ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุจีรดาวิโรจนานุวัฒน์และ นางสาวประอร ธารีบูรณ์ชัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ Cr. facebook ชมรมวิชาการ สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า      
         
18/06/2017   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ในงานการประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยปี 2560 Cr. facebook Plant Science @ Mahidol University      
         
08/06/2017   คณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก และสาขาอื่น ๆ ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ นักเรียน MWITS รุ่น 24 ผู้แทนสาขาชีววิทยา เป็นตัวแทนถวายพวงมาลัยในฐานะตัวแทนของผู้แทนประเทศไทยทั้งหมด Cr. Facebook Olympic IPST    
           
20/09/2016   ผลการดำเนินงานสาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1/2559 Download PD      
30/08.2016   ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าค่าย สอวน. สาขาชีววิทยาค่าย 1 คลิ๊กที่นี่      
26/07/2016   ประกาศสำคัญ!!! นักเรียน MWITS ที่สมัครสอบ สอวน. สาขาวิชาชีววิทยา ขอให้มาสอบในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุม ดร.โกวิทฯ ในเวลา 9.00 -15.00 น.โดยจะดำเนินการสอบด้วยข้อสอบส่วนกลางระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในเวลา 13.00-15.00 น.
ขอให้นักเรียนนำปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
     
24/07/2016   ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาชีววิทยาโดยการนำของ รองผู้อำนวยการเศวต ภูภากรณ์ ได้เป็นตัวแทนจากโรงเรียนในการร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนเยาวชนไทยและคณะอาจารย์ผู้ดูแลทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และได้รับเหรียญรางวัลจำนวน 4 เหรียญกลับมา คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  
23/07/2016   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ ครูเชียวชาญสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558  
         
08/06/2016

รับสมัครนักเรียน MWITS อายุ 13-19 ปีมาเข้าร่วมโครงการ The Junior Academy of the Global STEM Alliance จ้า 
โครงการนี้คืออะไร? มันคือโอกาสที่เด็ก ๆ จะได้เรียนออนไลน์วิชา Research 101 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์นักวิจัย จากสถาบันชั้นนำทั่วโลก หลังจากนั้นนักเรียนจะได้เข้าแข่งขัน Innovation Challenge ในหัวข้อที่สนใจเช่น biodiversity, Clean water and sanitation, Climate change education, Emerging technologies, Equality, Nutrition, Agriculture, and food systems, Public health and well-being, Space และ Sustainability and Resilience
โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะทำงานเป็นทีมในการคิดหัวข้อและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้แนวทางตามแบบ STEM
นอกจากนั้นหากชิ้นงานของ นร.โดดเด่นจะได้รับรางวัลและมีโอกาสได้รับเชิญไปร่วมงาน the Global STEM Alliance Summit ที่นิวยอร์ก อเมริกา ในเดือนกรกฎาคม 2559

วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ที่ http://thejunioracademy.org ภายในวันที่ 16 มิถุนายน ประกาศผลสิงหา 59 (รับ 500 คน) และเข้าร่วมโรงการจนถึงเดือนพฤษภาคม 60

04/06/2016 บทความน่าสนใจจากเวบไซท์ของวารสาร New Scientist เสนอว่า การปลูกถ่าย Brain stem cell โดยฉีด mesenchymal stem cell ที่ได้จากไขกระดูกของผู้บริจาค และสารกระตุ้นการพัฒนาเซลล์สมองจากสมองร่างทารกที่แท้ง เข้าสู่สมองของผู้ที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหลังจากมีภาวะหัวใจวาย สามารถช่วยฟื้นฟูสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวให้กลับมาทำงานได้จนผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง
click เพื่อไปยังบทความ
02/06/2016 เตือนครั้งสุดท้าย!! นักเรียนชั้น ม.5 ที่ทำโครงงานกับสาขาวิชาชีววิทยา กรุณาส่งเค้าโครงโครงงานและรายการวัสดุที่จะจัดซื้อเพื่อทำโครงงาน ภายในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 02/06/2016 บทความน่าสนใจจากเวบไซต์ ScienceDaily กล่าวถึงประชากรผีเสื้อสีดำที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1819 หรือช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมว่า การที่ผีเสื้อมีสีดำนั้นอาจจะมีสาเหตุจาก Jumping gene หรือ Transposable element (TEs)
click เพื่อไปยังบทความ
01/06/2016

ขอแสดงความยินดีกับนายภูรินทร์อารีย์สว่างกิจ
และนางสาวปัณฑ์นรี บุญยืน
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รุ่นที่ 23 และ 24
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2559

01/06/2016 บทความน่าสนใจจากวิชาการดอทคอมกล่าวว่า
อัลไซเมอร์อาจเกิดขึ้นเพราะสมองต้องต่อสู้กับเชื้อโรค
click เพื่อไปยังบทความ
01/06/2016   สาขาวิชากำลังดำเนินการปรับปรุงเพจ 01/06/2016

ข่าววิทย์จากอพวช.กล่าวว่า
ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เป็นพาหะของไวรัส
อันตรายมากมาย แต่ตัวมันกลับไม่ค่อยจะติดเชื้อโรคพวกนี้
ตายเพราะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยม
click เพื่อไปยังข่าว

           
 
     
     
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242