หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

ภารกิจของสาขาวิชาชีววิทยา
 

จัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2556 สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพให้ถัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก  จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และเครื่องมือประเมินผลการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพดีและมีความเป็นผู้นำ  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดยมีแผนการดำเนินงาน/โครงการที่จะดำเนินการดังนี้

 

1. แผนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีววิทยา

2. การผลิตสื่อการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

4. โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของครูสาขาวิชาชีววิทยา

5. โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

6. โครงการสรรหาผู้เชี่ยวชาญชาวไทยมาเป็นที่ปรึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

       
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242