หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตร พ.ศ. 2556 สำหรับใช้ระหว่างปีการศึ
กษา 2556-2559)
 
รายวิชาบังคับและวิชาเพิ่มเติม
I. Fundamental course
Subjects
Credit (s)
Principle of Life
1.0
II. Compulsory courses
Animal anatomy and physiology
1.5
Plant anatomy and physiology
1.5
Genetics and evolution
1.5
Biodiversity
1.5
III. Elective courses

Molecular Genetics
1.0
Plant Taxonomy
1.0
Planktology
1.0
Invertebrate Zoology
1.0
Vertebrate Zoology
1.0
Entomology
1.0
Plant Physiology
1.0
Advanced Animal Anatomy
1.0
Brain Science
1.0
Environmental Physiology
1.0
Biotechnology
1.0
Genetic Engeneering and Genetic Technology
1.0
Orchid Production Technology
1.0
Food Science
1.0
Forensic Science
1.0
Pharmaceutical Botany
1.0
Basic Technology for Biology Research
1.0
Aquatic Biology Research
1.0
Special Problem in Biology
1.0

 

 

คำอธิบายรายวิชา
  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและวิชาบังคับของสาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรพุทธศักราช 2556 (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559)
  หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556
  คำอธิบายรายวิชาบังคับ
  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมอื่น ๆ
  โอลิมปิกวิชาการ
  ชุมนุม
  โครงงานวิทยาศาสตร์
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242