หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

กิจกรรมชุมนุมสาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1/2560
 

ลำดับที่

รายวิชาชุมนุม

ชื่อผู้สอน

ระดับชั้น

ระดับชั้น

1

ช15001 ชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ 1 

นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
นางทิพนาถ น้อยแก้ว
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

ม. 4

กลุ่มที่ 1 จำนวน 25 คน
กลุ่มที่ 2 จำนวน 25 คน
กลุ่มที่ 3 จำนวน 25 คน

2

ช15002 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง

ม. 4-6

12 คน

3

ช15025 ไม้ดอกไม้ประดับ

นางสมฤทัย แก้วบุญ

ม. 4-6

20 คน

4

ช150....Biocollection นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล

ม. 4-6

20 คน

5

ช15......เรารักจุลินทรีย์

ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ          

ม. 4-6

20 คน

 
 
     
     
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242