หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

กิจกรรมชุมนุมสาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1/2559
 

ลำดับที่

รายวิชาชุมนุม

ชื่อผู้สอน

ระดับชั้น

ระดับชั้น

1

ช15001
ชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ 1 

 น.ส. สถาพร วรรณธนวิจารณ์   น.ส. วรณิสร์ กลิ่นทอง
 น.ส. อรวรรณ ปิยะบุญ           น.ส. เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
 น.ส. อารีย์ สักยิ้ม                 นางทิพนาถ น้อยแก้ว

ม. 4

กลุ่มที่ 1 จำนวน 25 คน
กลุ่มที่ 2 จำนวน 25 คน
กลุ่มที่ 3 จำนวน 25 คน

2

ช15002
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
น.ส. พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง

ม. 4-6

12 คน

3

ช15025 ไม้ดอกไม้ประดับ

นางสมฤทัย แก้วบุญ

ม. 4-6

20

4

 ช15027 Scientific Critical Thinking

นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ

ม. 4-6

20

5

ช15004 นักสัตววิทยา

น.ส. นิธิกานต์ คิมอิ๋ง             

ม. 4-6

20

6

ช15...... สัตว์โลกน่ารัก

นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ

ม. 4-6

20

 
 
     
     
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242