หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของสาขาวิชาชีววิทยา
 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปี

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของเนื้อหารายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของโรงเรียนเทียบเคียงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 80 (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
2. ร้อยละของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนเทียบเคียงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 80 (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
3. ร้อยละของจำนวนรายวิชาพื้นฐานและบังคับที่มีการนำกระบวนการ Active Teaching มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 80 (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
4. จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM จำนวน 8 รายวิชา (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
5. ร้อยละของจำนวนผลงานของนักเรียนในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับการประเมินผลงานระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75 (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
6. ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินในรายวิชาบูรณาการความรู้ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 (ยุทธศาสตร์ที่1)
7. ร้อยละของนักเรียนชั้นม. 5 และม.6 ที่มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 85 (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
8. ร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 35 (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
9. จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 8 เรื่อง (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
10. จำนวนของสาขาวิชา/ฝ่ายที่ได้รับผลการประเมินระดับดีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนางาน จำนวน 3 สาขาวิชา/ฝ่าย (ยุทธศาสตร์ที่ 5)

 

 

ตัวชี้วัดของสาขาวิชา

ตัวชี้วัด

รายงานผลการดำเนินงาน

 1. นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน และวิชาบังคับ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5

ภาคเรียนที่ 2/2558
นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาวิชาบังคับ เฉลี่ย 3.75
จากรายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มรายวิชาวิชาบังคับ จำนวน 3 รายวิชา คือ
- ว30261 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ สำหรับ ม.4 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5
- ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ สำหรับ ม.4 โครงการ สอวน. ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.85
- ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ สำหรับ ม.5 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.69
- ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ ม.6 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.88
ภาคเรียนที่ 1/2559
ยังอยู่ในช่วงรอการประเมินผล
ซึ่งเปิดสอนรายวิชาวิชาบังคับ จำนวน 3 รายวิชา คือ
- ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สำหรับ ม.4
- ว30262 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืชสำหรับ ม.5
- ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ
สำหรับ ม.6

 1. นักเรียนมีคะแนนภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85

ภาคเรียนที่ 2/2558
นักเรียนมีคะแนนภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 91.97
ภาคเรียนที่ 1/2559
คะแนนภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป ยังอยู่ในช่วงรอประเมินผล

 1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85

ภาคเรียนที่ 2/2558
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.6
ภาคเรียนที่ 1/2559
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88.69

 1. นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ยของนักเรียนของโรงเรียน : ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยเทียบเป็นคะแนนมาตรฐาน (T score) ไม่น้อยกว่า T76

ปีการศึกษา 2558 (นักเรียนรุ่น 23)
ผลการสอบ GAT มีค่าเฉลี่ย 242.95 มีค่า SD 29.75

 1. นักเรียนมีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาศาสตร์ (PAT2) โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า T91

ปีการศึกษา 2558 (นักเรียนรุ่น 23)
ผลการสอบ PAT2 มีค่าเฉลี่ย 145.00 มีค่า SD 24.91

 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับผลการประเมิน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5

ปีการศึกษา 2559
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 (รุ่นที่24)
นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.89
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.5 (รุ่นที่25)
ยังไม่ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

 1. จำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจากหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า 12 โครงงาน

ปีการศึกษา 2559
จำนวนโครงงานของสาขาชีววิทยา ในนักเรียน ม.5 (รุ่นที่ 25) มีจำนวนโครงงานเท่ากับ 26 เฉลี่ย 2.6 โครงงาน/คน โดยมีจำนวนที่ปรึกษาภายนอกเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจำนวน 22 โครงงาน จาก สถาบัน 12 สถาบัน

 1. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับนักวิจัยได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยว่าร้อยละ 85

ปีการศึกษา 2559
ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับนักวิจัยได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานวิจัยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.59 จากคะแนนเต็ม 4 คิดเป็นร้อยละ  89.75

 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 5 โครงงานต่อรุ่น

ปีการศึกษา 2559
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 (รุ่นที่24)
ได้รับทุน YSC 2016 รอบ 1 ทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน จำนวน 3,000 บาท จำนวน 6 ทุน ผ่านเข้ารอบที่ 2 ทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน จำนวน7,000 บาท จำนวน 3 ทุน
โครงงานนักเรียนรุ่นที่ 25 ยังไม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเนื่องจากอยู่ในช่วงรับสมัคร

 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับคัดเลือกเพื่อร่วมแสดงในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 3 โครงงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 (รุ่นที่24) ได้ร่วมเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 2 โครงงาน และตีพิมพ์ในวารสารจำนวน 1 โครงงาน ได้แก่
1. ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 (the 14th National Post Harvest Technology Conference: NPHT 2016) ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
โครงงานเรื่อง การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล (Browning Reaction) โดยผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรีย Pediococcus lolii. ในมะม่วงมันเดือนเก้า (Mangifera indica L.)
ของ น.ส.กุลนรี  ปานทอง
      น.ส.แพรวไพลิน ฉายศิริกุล
      น.ส.วิภากร คล้ายดอกจันทร์
โดยมี  นางทิพนาถ น้อยแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา และ ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ เป็นที่ปรึกษาจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 (รุ่นที่24)
ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่าง 16-18 มิ.ย. 2559  โครงงานเรื่อง อัตราการรอดชีวิต การเติบโต และการสะสมไอออนในข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ระยะต้นกล้าที่ได้รับไคโตซานภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม
ของ น.ส.ภัทราพร เฉลิมสุข
      น.ส.วีรยา มานิตย์โชติพิสิฐ
      น.ส.ณิชาพร เฉลิมสุข
โดยมี  ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
เป็นครูที่ปรึกษา และ ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช. เป็นที่ปรึกษา

3. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน รุ่นที่ 23
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเคหการเกษตร
ฉบับเดือน มิถุนายน 2559
เรื่อง การพัฒนาแถบสีตรวจวัดคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง (Mangifera indica L.) 
ของ  นายภาสพล อุฬารกุล 
       นายศุภณัฐ จึงประเสริฐศักดิ์
       นายศักดิ์ศิรักษ์ บุญเจียม
โดยมี  นางทิพนาถ น้อยแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา และ     ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ เป็นที่ปรึกษาจาก   ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อร่วมแสดงผลงานในการประชุมหรือการแข่งขันระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 โครงงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับคัดเลือกเพื่อร่วมแสดงในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รวมจำนวน 5 โครงงาน ดังนี้
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 (รุ่นที่24) ได้ร่วมการประกวดโครงงานในระดับนานาชาติ ในงาน 17th Elementz Science Research Conference & Exhibition สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ 12 - 15 เมษายน 2559 จำนวน 1 โครงงาน ได้แก่
โครงงาน การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากเมล็ดทับทิมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
(Anti-oxidant extraction from pomegranate seeds for nourishing product.)
ของ น.ส.โชษิตา  จารุโภคาวัฒน์
      น.ส.ธัชรัตน์ การิกาญจน์
      น.ส.จินต์จุฑา  สง่าแสง
(ครูที่ปรึกษา) นางสมฤทัย แก้วบุญ
ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 (รุ่นที่24) ได้ร่วมการประกวดโครงงานในระดับนานาชาติ ในงาน 23rd International Conference of Young Scientists (ICYS) Cluj- Napoca ณ ประเทศโรมาเนีย วันที่ 16 - 22 เมษายน 2559 จำนวน 1 โครงงาน ได้แก่
โครงงานเรื่อง The effect of the extraction from Golden Apple Snail eggs (Pomacea canaliculata) to Beet armyworm (Spodootera exigua)
ของ นายภากร    เภาวัฒนาสุข
      นายธนัตถ์    จิวาภรณ์คุปต์
      นายภัทร์       กิตติพงศ์พัฒน์
(ครูที่ปรึกษา) นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (คะแนนสูงสุด)

3. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 (รุ่นที่24)
ได้ร่วมการประกวดโครงงานในระดับนานาชาติ ในงาน Kolmogorov Readings 2016 ณ The Advanced Education and Science Center of Moscow State University กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 โครงงาน ได้แก่
โครงงานเรื่อง Predicting single-cell phenotypic response to anti-cancer drugs using live FOXO3a dynamics  
ของ นายพิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา
      นายพัฒนพงษ์ หวังสว่าง
(ครูที่ปรึกษา) นางสาวภัทรญา  กลิ่นทอง
ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

4. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 (รุ่นที่24) ได้เข้าร่วม Asia Pacific Conference of Young Scientist : APCYS ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2559 ได้แก่
โครงงานเรื่อง Study of the antioxidant property from shell extract of Giant African Land Snail (Achatina fulica) and Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata
ของ นายนภัทร บุญญานิชยกุล
      นายพสิษฐ์ จันทโชติ
(ครูที่ปรึกษา) นางทิพนาถ น้อยแก้ว
ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน ภาควิชาสัตววิทยา และ
ดร.ธีระศักดิ์ เอโกบล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 (รุ่นที่24) ได้เข้าร่วม The ASMS International Science Fair 2016 ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2559 ได้แก่
โครงงานเรื่อง The examination of enzymes from different sources of husbandry wastes to deproteinize natural rubber latex"
 ของ นางสาวสิริกร เกษรแพทย์
       นางสาวอรณิชา ตระการกูล
(ครูที่ปรึกษา) นางสาวพิมพ์เพ็ญ  กลิ่นละออง

 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 โครงงาน

มีจำนวน 4 โครงงาน ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน รายละเอียดดังนี้
1. รางวัลเหรียญทอง จากงาน 17th Elementz Science Research Conference & Exhibition ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน2559จากโครงงานเรื่อง Antioxidant extraction from Pomegranate seed for nourishing product
ของ นางสาวธัชรัตน์ การิกาญจน์
(ครูที่ปรึกษา) นางสมฤทัย  แก้วบุญ
ผศ.ดร.รัชฎา บุญเต็ม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รางวัลเหรียญทอง  (คะแนนสูงสุด) จากงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientist: ICYS) ครั้งที่ 23 ณ ประเทศโรมาเนียระหว่าง 16-22 เมษายน 2559
จากโครงงานเรื่อง The Effect of the Extract from Apple Snail Egg on Beet Armyworm Elimination
ของ นายภากร    เภาวัฒนาสุข
      นายธนัตถ์    จิวาภรณ์คุปต์
      นายภัทร์       กิตติพงศ์พัฒน์
(ครูที่ปรึกษา) นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์

3. รางวัลเหรียญทอง นำเสนอภาคบรรยาย และเหรียญเงิน นำเสนอภาคโปสเตอร์ จากงาน Asia Pacific Conference of Young Scientist : APCYS ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 12-17 ก.ค. 2559จากโครงงานเรื่อง Study of the antioxidant property from shell extract of Giant African Land Snail (Achatina fulica) and Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata
ของ นายนภัทร   บุญญานิชยกุล
      นายพสิษฐ์   จันทโชติ
(ครูที่ปรึกษา) นางทิพนาถ น้อยแก้ว    
ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน ภาควิชาสัตววิทยา
ดร.ธีระศักดิ์ เอโกบล ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. รางวัลเหรียญเงิน จากงาน The Kolmogorov Readings 2016 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 3 - 7 พ.ค. 2559 จากโครงงานเรื่อง Predicting single-cell phenotypic response to anti-cancer drugs using live FOXO3a dynamics  
ของ นายพิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา
      นายพัฒนพงษ์ หวังสว่าง
(ครูที่ปรึกษา) นางสาวภัทรญา  กลิ่นทอง
ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช
ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาชีววิทยาระดับนานาชาติ จำนวน 2 คน

นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ
จำนวน 2 คน คือ
นายภูรินท์ อารีย์สว่างกิจ
นางสาวปัณฑ์นรี บุญยืน
โดยแข่งขันวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2559         
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลำดับ

 1. นำกระบวนการ Problem-Based Learning หรือ Inquiry-Based Learning หรือ Active Teaching มาใช้ในการ จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนและได้รับผลการประเมิน ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85

นำกระบวนการ Problem-Based Learning หรือ Inquiry-Based Learning หรือ Active Teaching มาใช้ในการ จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนและได้รับผลการประเมิน ในระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 86.23
ภาคเรียนที่ 2/2558
คิดเป็นระดับดีขึ้นไปร้อยละ 83.6
ภาคเรียนที่ 1/2559
คิดเป็นระดับดีขึ้นไปร้อยละ 88.85

 1. สาขาวิชามีจำนวนรายวิชาที่ใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือการคิดสร้างสรรค์ จำนวน 5 รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2558
เปิดสอน จำนวน 5 รายวิชา คือ
ว30261 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
ว30263 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
ว30293 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
ว30620  เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยา
ว30622 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา     
ภาคเรียนที่ 1/2559
เปิดสอน จำนวน 3 รายวิชา คือ
-ว30161 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
-ว30262 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช
-ว30264 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 1. สาขาวิชามีการจัดทำวีดีโอบันทึกการสอนของครูที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง และมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป

ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

 1. สาขาวิชาจัดกิจกรรมชุมนุมที่เน้นการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 7 ชุมนุม

ภาคเรียนที่ 2/2558
เปิดกิจกรรมชุมนุม จำนวน 7 ชุมนุม ได้แก่

 1. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 2. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (Herb product)
 3. ชีววิทยาโอลิมปิก 2
 4.  ไม้ดอกไม้ประดับ
 5. Taxonomist 1
 6. Taxonomist 2
 7. Invertebrate dissection

ภาคเรียนที่ 1/2559
เปิดกิจกรรมชุมนุม จำนวน 6 ชุมนุม ได้แก่

 1. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 2. ชีววิทยาโอลิมปิก 1
 3.  ไม้ดอกไม้ประดับ
 4. Scientific Critical Thinking
 5. นักสัตววิทยา
 6. สัตว์โลกน่ารัก
 1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อและฉบับสมบูรณ์ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2559
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อและฉบับสมบูรณ์ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อทุกรายวิชา
มีแผนฉบับสมบูรณ์  จำนวน 10 เล่ม

 1. ครูมีผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85 (ประเมินจากรายวิชาพื้นฐานและบังคับ)

ภาคเรียนที่ 2/2558
ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 90.6
ภาคเรียนที่ 1/2559
ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72 จาก 5 คะแนน

 1. ครูได้รับการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อคนต่อปีงบประมาณ

ภาคเรียนที่ 1/2559
ครูได้รับการพัฒนาตนเองเฉลี่ย  122.15 ชั่วโมงต่อคนต่อปีงบประมาณ

 1. ครูมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1 ผลงาน

ตีพิมพ์บทความ จำนวน 1 เรื่อง
เรื่อง ตระหนักรู้ในประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือผ่านการทำ mini-project ในนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 199 หน้า 14-18 ผลงานของ ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อและนางสมฤทัย แก้วบุญ

 1. ครูมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน

ครูมีผลงาน 1 ชิ้น
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบบรรยายระดับ “ดีเด่น”
เรื่อง การรอดชีวิต การเจริญเติบโต และปริมาณโซเดียมไอออนในต้นกล้าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับไคโตซานในวิธีที่แตกต่างกันร่วมกับสภาวะเครียดจากความเค็ม ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15-19 มิถุนายน 2559

 1. ครูมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน

ครูมีผลงาน 1 ชิ้น
นางทิพนาถ น้อยแก้ว ได้นำเสนองานเกี่ยวกับ  ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในหัวข้อเรื่อง Enzyme activity ในงาน ASMS International Science 2016 ณ Australian Science and Mathematics  School เมือง  Adelaide ประเทศ ออสเตรเลียระหว่างวันที่   5-10 กันยายน 2559

 1. สาขาวิชาได้รับการประเมินการจัดอบรมจากครูที่เข้าร่วมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการในโครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ. มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85

มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 96.53 จาก 6 ครั้งของการอบรมในโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับครู สพฐ. มีครูเข้าอบรม 24 คน จาก 12 โรงเรียนต่อรุ่น รายละเอียดดังนี้
1)  รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 5 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2559 : มีผลการประเมินระดับที่ดีมาก ร้อยละ 96.44
2)  รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 6 เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา  ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559: มีผลการประเมินระดับที่ดีมาก ร้อยละ 96.8
3)  รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช  ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 : มีผลการประเมินระดับที่ดีมาก ร้อยละ 95.12
4)  รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 4 เรื่องพันธุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559 : มีผลการประเมินระดับที่ดีมาก ร้อยละ 93.68
5)  รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 เรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ระบบย่อยอาหาร การสืบพันธุ์และและการเจริญของสัตว์  ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 : มีผลการประเมินระดับที่ดีมาก ร้อยละ 99.32
6)  รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์  ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 : มีผลการประเมินระดับที่ดีมาก ร้อยละ 97.84

 

 

 
 
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242